Warunki współpracy

Pobierz jako plik pdf
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY realizowane przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MARKETING Henryk Niewiadomski

SŁOWNIK: OWS – OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY realizowane przez PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE MARKETING Henryk Niewiadomski SPRZEDAWCA – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MARKETING Henryk Niewiadomski SIEDZIBA SPRZEDAWCY – 14-300 MORĄG ul. Warmińska 10, POLSKA KUPUJĄCY – podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży (kontrahent SPRZEDAWCY) Umowa Sprzedaży – Umowa na sprzedaż produktów zawarta pomiędzy SPRZEDAWCĄ a KUPUJĄCYM Produkty – Oferowane przez SPRZEDAWCĘ produkty i urządzenia dostępne w ofercie SPRZEDAWCY.

1. PRZEDMIOT OWS 1.1. OWS określają zasady zawierania Umów Sprzedaży przez SPRZEDAWCĘ i KUPUJĄCYCH. OWS stanowią integralną część każdego zamówienia złożonego przez KUPUJĄCEGO u SPRZEDAWCY, ofert oraz wszystkich Umów Sprzedaży i Dostaw zawieranych przez SPRZEDAWCĘ i KUPUJĄCEGO (łącznie zwanymi „Stronami”). Dotyczą one wszystkich ofert cenowych i sprzedaży, o ile nie zostanie inaczej ustalone na piśmie. KUPUJĄCY składając zamówienie poświadcza, iż OWS zna i akceptuje. Spełnienie powyższego jest niezbędnym warunkiem współpracy handlowej. 1.2. Ogólne lub szczególne warunki umów stosowane przez KUPUJĄCEGO nie są akceptowane przez SPRZEDAWCĘ i nie mają zastosowania do ofert, umów oraz dostaw regulowanych tymi OWS, chyba że SPRZEDAWCA wyraźnie to oświadczył w formie pisemnej i dopiero od momentu złożenia takiego oświadczenia, że takie warunki umów mają zastosowanie do określonej transakcji. Wyrażenie zgody na zastosowanie takich warunków umów nie oznacza , że mają one lub będą mieć zastosowanie do innych transakcji zawieranych pomiędzy KUPUJĄCYM a SPRZEDAWCĄ. 1.3. Jeśli Strony zawarły w formie pisemnej między sobą inną umowę związaną z regulacją zasad sprzedaży lub dystrybucji produktów, w razie sprzeczności postanowień umowy z OWS, stosuje się postanowienia tej umowy.

2. ZAMÓWIENIA 2.1. W celu rozpoczęcia procedury zawarcia Umowy Sprzedaży KUPUJĄCY prześle do SPRZEDAWCY zapytanie dotyczące możliwości i warunków nabycia wskazanych w zapytaniu produktów albo zamówienie na produkty. 2.2. W przypadku otrzymania zapytania SPRZEDAWCA prześle KUPUJĄCEMU ofertę. Oferta wskazywać powinna nazwę handlową produktu, cenę jednostkową produktu, koszt transportu, wartość oferty, oraz dostępność produktów. 2.3. Przedstawiona przez SPRZEDAWCĘ oferta będzie wiążąca przez okres 7 dni, chyba że inaczej wskazano w treści oferty. Termin związania ofertą rozpoczyna się w szczególności z datą nadania listu, wysłania faxem lub pocztą elektroniczną. 2.4. W okresie ważności oferty KUPUJĄCY może w każdym czasie ofertę przyjąć poprzez złożenie zamówienia na produkty objęte ofertą. Za datę złożenia Zamówienia uznaje się w szczególności datę doręczenia SPRZEDAWCY listu, odebrania faxu lub odebrania poczty elektronicznej. 2.5. Zamówienie KUPUJĄCEGO poprzedzone ofertą SPRZEDAWCY powinno zawierać: – powołanie się na ofertę, – opis zamawianych produktów, zgodnie z oznaczeniami zawartymi w ofercie, – wymagany termin dostawy nie krótszy niż termin wskazany w ofercie (brak terminu dostawy upoważnia SPRZEDAWCĘ do realizacji zamówienia w możliwie najszybszym terminie), – miejsce dostawy produktów, – imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru produktów 2.6. Po otrzymaniu zamówienia SPRZEDAWCA niezwłocznie potwierdzi KUPUJĄCEMU przyjęcie zamówienia. 2.7. Z chwilą potwierdzenia przez SPRZEDAWCĘ zamówienia, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży, na którą składają się: oferta SPRZEDAWCY, zamówienie KUPUJĄCEGO, potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez SPRZEDAWCĘ i OWS. 2.8. KUPUJĄCY może zrezygnować z etapu składania zapytania o warunki nabycia produktów i złożyć od razu zamówienie na produkty, które w takim przypadku stanowić będzie ofertę KUPUJĄCEGO nabycia produktów na warunkach określonych w zamówieniu. 2.9. O ile inaczej nie uzgodniono ze SPRZEDAWCĄ, w przypadku zamówienia składanego w trybie opisanym w punkcie 2.8., cena produktów będzie ustalana na podstawie aktualnego cennika oraz ewentualnych rabatów przyznanych danemu KUPUJĄCEMU, zaś warunki zapłaty ceny będą ustalane na podstawie punktu 5.3. OWS. 2.10. SPRZEDAWCA akceptuje zamówienie KUPUJĄCEGO składane w trybie opisanym w punkcie 2.8. poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Z chwilą otrzymania przez KUPUJĄCEGO potwierdzenia zamówienia, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży, na którą składają się: zamówienie KUPUJĄCEGO, potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez SPRZEDAWCĘ i OWS. 2.11. SPRZEDAJĄCY może odmówić przyjęcia zamówienia złożonego przez KUPUJĄCEGO bez podania przyczyn, zawiadamiając go o tym w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia. 2.12. Niezależnie od trybu zawarcia Umowy Sprzedaży SPRZEDAWCA ma prawo dokonywać korekt oczywistych omyłek pisarskich w zamówieniach KUPUJĄCEGO, w szczególności omyłek dotyczących nazwy produktów, rodzaju opakowań bądź ich opisów. SPRZEDAWCA powiadamia KUPUJĄCEGO o dokonanej korekcie przy potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. W przypadku braku zgody KUPUJĄCEGO na dokonaną korektę nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży. Brak odpowiedzi KUPUJĄCEGO w terminie 2 dni roboczych jest równoznaczny ze zgodą na realizację zamówienia skorygowanego przez SPRZEDAWCĘ. 2.13. Rezygnacja przez KUPUJĄCEGO z całości lub części zamówienia po zawarciu Umowy Sprzedaży jak również wprowadzenie zmian w zamówieniu będzie uwzględniane wyłącznie za pisemną zgodą SPRZEDAWCY chyba, że taka możliwość została zastrzeżona pisemnie w treści oferty SPRZEDAWCY lub w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia. 2.14. KUPUJĄCY ponosi wobec SPRZEDAJĄCEGO odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek bezpodstawnej rezygnacji z całości lub części zamówienia po zawarciu Umowy Sprzedaży.

3. REALIZACJA UMOWY SPRZDAŻY 3.1. Po potwierdzeniu zamówienia przez SPRZEDAWCĘ KUPUJĄCY zobowiązany jest do dokonania płatności zgodnie z punktem 5. 3. 3.2. Zamówione produkty zostaną dostarczone zgodnie z informacjami zawartymi w potwierdzeniu zamówienia pod wskazany adres i we wskazanym terminie. 3.3. W przypadku braku możliwości dostarczenia zamówionego towaru, KUPUJĄCY zostanie powiadomiony o tym fakcie pisemnie, niezwłocznie po ustaleniu tego faktu. 3.4. SPRZEDAWCA zobowiązuje się do terminowego wykonywania dostaw produktów. W żadnym jednak wypadku SPRZEDAWCA nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach produktów spowodowanych przyczynami niezawinionymi i niezależnymi od SPRZEDAWCY, o ile inaczej wyraźnie nie uzgodniono. SPRZEDAWCA nie odpowiada za kary umowne płatne przez KUPUJĄCEGO na rzecz jego kontrahentów lub za inne roszczenia podnoszone przez kontrahentów wobec KUPUJĄCEGO z tytułu opóźnienia w dostawie produktów.

4. MIEJSCE DOSTAWY, KOSZT TRANSPORTU 4.1. Jeśli w zamówieniu nie wskazano miejsca dostawy, miejscem tym jest siedziba KUPUJĄCEGO. 4.2.KUPUJĄCY zapewnia możliwość dojazdu do miejsca dostawy i z tego tytułu ponosi pełną odpowiedzialność. 4.3. O ile inaczej nie uzgodniono, koszt rozładunku produktów w miejscu dostawy pokrywa Kupujący. 4.4. Korzyści i ciężary związane z produktami, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia, przechodzą na KUPUJĄCEGO z chwilą wydania rzeczy KUPUJĄCEMU. O ile inaczej nie uzgodniono wydanie produktów KUPUJĄCEMU następuje z chwilą załadunku produktów na opłacone przez KUPUJĄCEGO środki transportowe (INCOTERMS EXW – od zakładu). Organizację transportu produktów KUPUJĄCY może powierzyć SPRZEDAWCY lub wykonać samodzielnie. 4.5. Przed rozładunkiem KUPUJĄCY ma obowiązek zbadać dostarczone produkty w sposób odpowiedni do wielkości i rodzaju produktów oraz sposobu ich opakowania. W razie stwierdzenia jakichkolwiek braków lub uszkodzeń, które mogły powstać w czasie transportu, KUPUJĄCY ma obowiązek dokonać wszelkich czynności niezbędnych dla ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym powiadomić niezwłocznie SPRZEDAWCĘ, nie później jednak niż następnego dnia po dniu dostawy pod rygorem utraty roszczeń odszkodowawczych wobec SPRZEDAWCY z tego tytułu.

5. CENNIK , WARUNKI PŁATNOŚCI 5.1. SPRZEDAWCA na wniosek KUPUJĄCEGO może udostępnić Kupującemu Cennik Produktowy. SPRZEDAWCA zastrzega, że cennik zawiera ceny orientacyjne a wiążące są ceny podane w ofercie cenowej i w potwierdzeniu zamówienia. 5.2. Oferta zawiera ceny produktów netto, bez podatku VAT . 5.3. O ile inaczej nie wskazano w ofercie, KUPUJĄCY zobowiązany jest do dokonania płatności z góry w wysokości 100% ceny zamawianych Produktów w terminie 7 dni od daty otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia wraz z fakturą proforma, nie później jednak niż przed datą wysyłki produktów. 5.4. Wszystkie płatności dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy SPRZEDAWCY wskazany na dokumencie, z którego wynika obowiązek zapłaty. Datą zapłaty jest data zaksięgowania całej należności na rachunku SPRZEDAWCY. 5.5. KUPUJĄCY zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich płatności na rzecz SPRZEDAWCY. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie SPRZEDAWCA ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 5.6. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do wstrzymania wykonania Umowy Sprzedaży i wydania Produktów w razie niedokonania wymaganej płatności z góry, o czym niezwłocznie powiadomi Kupującego. 5.8. SPRZEDAWCA ma prawo wstrzymać wykonanie wszystkich lub niektórych Umów Sprzedaży zawartych z danym KUPUJĄCYM, a także wstrzymać przyjęcie do realizacji nowych zamówień KUPUJĄCEGO, w razie powstania jakiejkolwiek zaległości w płatności wymagalnych faktur, o czym niezwłocznie powiadomi Kupującego. 5.9. KUPUJĄCY upoważnia SPRZEDAWCĘ do wystawiania faktur VAT bez podpisu osoby upoważnionej do ich odbierania w imieniu KUPUJĄCEGO i do przesyłania ich na wskazany do korespondencji adres KUPUJĄCEGO.

6. GWARANCJA 6.1. SPRZEDAWCA gwarantuje, że produkty są dobre jakościowo pod względem materiałów oraz wykonania. KUPUJĄCEMU przysługuje gwarancja na zasadach określonych przez producentów produktów nabywanych od SPRZEDAWCY. Warunki gwarancji produktów dostępne są na stronach internetowych poszczególnych producentów. Adresy internetowe tych stron są dostępne na stronie SPRZEDAWCY. Na każde życzenie KUPUJĄCEGO SPRZEDAWCA dostarczy gwarancję, dostępne atesty, karty techniczne, karty charakterystyki i deklaracje właściwości użytkowej produktów w formie papierowej lub elektronicznej, jeżeli takie dokumenty są udostępnione przez producenta. 6.2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona. Odpowiedzialność odszkodowawcza SPRZEDAWCY z jakiegokolwiek tytułu jest ograniczona do rzeczywistej straty i nie może być większa od wartości sprzedanych produktów (ceny fakturowej produktu). Ponadto SPRZEDAWCA nie jest odpowiedzialny za utracone przez KUPUJĄCEGO lub Użytkownika produktów korzyści, stratę czasu, bądź utratę możliwości używania produktów. 6.3. W przypadku wystawienia przez SPRZEDAWCĘ karty gwarancyjnej na produkty, postanowienia zawarte w karcie gwarancyjnej uzupełniają postanowienia OWS odnośnie zakresu gwarancji. W razie sprzeczności karty gwarancyjnej z OWS, rozstrzyga treść karty gwarancyjnej, z wyjątkiem punktu 6.2. , który obowiązuje niezależnie od treści karty gwarancyjnej.

7. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI 7.1. SPRZEDAWCA zastrzega własność wszelkich produktów aż do pełnego uiszczenia ceny przez Kupującego. Do tego czasu ryzyko utraty, uszkodzenia lub pomniejszenia wartości produktów ponosi KUPUJĄCY. 7.2. Jeżeli przed zapłatą ceny KUPUJĄCY przeniesie prawo własności na osobę trzecią, suma uzyskana z tego tytułu będzie w pierwszej kolejności przeznaczona na zaspokojenie roszczeń SPRZEDAWCY. Jeżeli sumy z tego tytułu nie da się odzyskać, KUPUJĄCY jest odpowiedzialny za wynikłą stąd szkodę.

8. INFORMACJE POUFNE 8.1. SPRZEDAWCA może ujawniać KUPUJĄCEMU informacje o charakterze poufnym. O ile SPRZEDAWCA nie wyrazi uprzednio zgody na piśmie, KUPUJĄCY nie będzie ujawniać tego rodzaju informacji osobom trzecim. W szczególności, choć nie wyłącznie, za informacje poufne uważa się dane o udzielanych cenach i rabatach. 8.2. KUPUJĄCY, który przy wykonywaniu Umowy posługuje się lub współpracuje z osobami trzecimi, zobowiązany jest do poinformowania tych osób o obowiązku zachowania tajemnicy w stosunku do informacji poufnych oraz skutecznego wyegzekwowania od nich obowiązku zachowania poufności w takim samym zakresie, w jakim obowiązek ten dotyczy KUPUJĄCEGO.

9. ZMIANY OWS 9.1. OWS mogą być zmienione przez SPRZEDAWCĘ w każdym czasie. SPRZEDAWCA dołoży wszelkich starań, w szczególności poprzez ogłoszenie na swojej stronie internetowej, aby powiadomić KUPUJĄCYCH o zmianach w OWS. Wejście w życie zmienionych OWS następuje z chwilą ogłoszenia na stronie internetowej SPRZEDAWCY. 9.2. Wszelkie zmiany OWS nie dotyczą Umów Sprzedaży zawartych wcześniej, tj. przed wejściem w życie zmienionych OWS.

10. SIŁA WYŻSZA 10.1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy Sprzedaży spowodowane przez siłę wyższą. 10.2. Poprzez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nadzwyczajne, niezależne od danej Strony, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia, także wówczas, gdy jego uniknięcie wymagałoby podjęcia działań, których koszty przewyższałyby możliwe do ocalenia korzyści; w szczególności za przypadki siły wyższej uważa się: wojnę, kataklizm naturalny jak trzęsienie ziemi lub powódź, eksplozję, pożar, strajk o charakterze masowym, etc.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 11.1. Strony zmierzać będą do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów związanych z interpretacją lub wykonaniem Umowy Sprzedaży. 11.2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie sąd właściwy dla siedziby SPRZEDAWCY. 11.3. W sprawach nie uregulowanych w Ogólnych Warunkach stosuje się przepisy polskiego prawa. 11.3 Niezgodność z prawem, nieważność, niewykonalność lub nieskuteczność któregokolwiek z postanowień OWS nie ma wpływu na zgodność z prawem , ważność wykonalność i skuteczność pozostałych postanowień OSW. W tym przypadku strony zobowiązują się również uzgodnić skuteczną regulację, która odpowiadała będzie założonemu celowi. 11.4. Niniejsze Ogólne Warunki dotyczą wyłącznie Kupujących nie będących konsumentami.

DYREKTOR

Henryk Niewiadomski

Dyrektor Sprzedaży Zagranicznej:

Mariusz Sobek + 48 784 964 330

Sprzedaż w Polsce: 600 403 853

Ogólne warunki współpracy

Zapoznaj się z naszymi warunkami współpracy

Pliki cookies

Ta strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, dowiedz się więcej

Prawa autorskie

Icons by Flaticons

Projekt strony

weblider

Formularz kontaktowy